Alle producten » Gegevensbescherming
0,00 0 Artikel

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het oog op het aanbieden van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan en de diensten die er worden aangeboden.

Krachtens Art. 4 no. 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het soort, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over het doel van en de middelen voor de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden onder hun eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

  1. Informatie over ons als de verantwoordelijke partij
  2. Rechten van gebruikers en betrokkenen
  3. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van de wet op de gegevensbescherming is:

Raumluft24 Klimatechnik GmbH

Nenndorfer Str. 58
30890 Barsinghausen
Duitsland

Telefoon: +49 5105 8 47 46
E-mail: [email protected]

De contactpersoon voor vragen over gegevensbescherming is de heer Marc Krack.

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • op een bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, op informatie over de gegevens die worden verwerkt, op nadere informatie over de gegevensverwerking en op kopieën van de gegevens (vgl. ook art. 15 DSGVO);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (vgl. ook Art. 16 DSGVO);
  • op het onmiddellijk wissen van de gegevens die op hen betrekking hebben (cf. ook Art. 17 van de GDPR), of, subsidiair, voor zover verdere verwerking noodzakelijk is overeenkomstig Art. 17(3) van de GDPR, op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 van de GDPR;
  • om de gegevens die op hen betrekking hebben en door hen verstrekt zijn, te ontvangen en deze gegevens aan andere verstrekkers/beheerders door te geven (cf. ook Art. 20 GDPR);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (vgl. ook art. 77 van de GDPR).

Bovendien is de aanbieder verplicht alle ontvangers aan wie de gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op grond van de artikelen 16, 17, lid 1, 18 DSGVO. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het bovenstaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

Gebruikers en betrokkenen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, overeenkomstig artikel 21 van de GDPR, mits de gegevens door de aanbieder verwerkt worden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. In het bijzonder kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op directe reclame.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw bij het gebruik van onze website verwerkte gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, het wissen van de gegevens niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten en er hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt verstrekt.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser aan ons of aan onze web space provider doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden worden gebruikt om onder andere het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u op onze website gekomen bent (referrer URL), de website(s) van onze website die u bezoekt, de datum en het tijdstip van de respectieve toegang, evenals het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze website plaatsvindt, te verzamelen.

De op deze manier verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u.

Deze opslag vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de verbetering, de stabiliteit, de functionaliteit en de veiligheid van onze website.

De gegevens zullen uiterlijk na zeven dagen weer gewist worden, tenzij verdere opslag voor bewijsdoeleinden nodig is. In het andere geval zijn de gegevens vrijgesteld van volledige of gedeeltelijke verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

a) Sessiecookies / sessiecookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies met onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die op uw eindtoestel worden geplaatst en opgeslagen door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u op individuele basis, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de weergave van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit b.) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens verwerkt worden voor contractinitiatie of contractverwerking.

Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons legitiem belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. In dit geval is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Wanneer u uw internetbrowser sluit, worden deze sessiecookies gewist.

Klik op de knop hieronder om uw huidige cookie-instellingen op onze website aan te passen en te bekijken:
Uw cookie-instellingen

b) Cookies van derden

In voorkomend geval worden ook cookies gebruikt van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken met het oog op reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer details hierover, met name de doeleinden en rechtsgrondslagen van de verwerking van dergelijke cookies van derden.

c) Eliminatiemogelijkheid

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt ook reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die daarvoor nodig zijn, hangen echter af van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de help-functie of documentatie van uw Internet-browser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning ervan. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet via de browserinstellingen worden verhinderd. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler veranderen. De stappen en maatregelen die daarvoor nodig zijn, hangen ook af van de specifieke Flash speler die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan ook de help-functie of documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Indien u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig gebruikt kunnen worden.

Verwerking van contracten

De door u verstrekte gegevens met het oog op het gebruik van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt met het oog op de afwikkeling van het contract en zijn in die mate noodzakelijk. De sluiting en de verwerking van het contract zijn niet mogelijk zonder de verstrekking van uw gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Wij wissen de gegevens zodra het contract volledig verwerkt is, maar moeten de bewaartermijnen volgens de belasting- en handelswetgeving in acht nemen.

In het kader van de contractverwerking geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering van de goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor de betaling.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is dan Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Wij werken met de volgende expeditiepartners voor de verzending:

Spedition Ritter Logistik GmbH
Bayernstr. 46
30855 Langenhagen
Tel. 0511 963 96-0

Spedition Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG
Europastr. 1
31275 Lehrte
Tel. 05132 8580

GLS Germany GmbH & Co OHG
Distributiecentrum 30
Koldinger Str. 1
30880 Laatzen / Rethen
Tel. 05102 6770

De logistiek (opslag en inbedrijfstelling) wordt verzorgd door:

AW Logistieke Service GmbH
Kirchenfelde 9
31157 Sarstedt
Tel. 015118019345

Betalingsdienstaanbieder - kredietrapport

Gebruik van persoonlijke gegevens bij het kiezen van Klarna-betalingsopties
Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Zo kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aanpassen. U kunt algemene informatie over Klarna vinden op: https://www.klarna.com/de/ . Uw persoonlijke informatie zal door Klarna worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals uiteengezet in het privacybeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy behandeld.

Klantenrekening / registratiefunctie

Als u via onze website een klantenrekening bij ons aanmaakt, verzamelen en bewaren wij de gegevens die u bij de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, adres of e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van de overeenkomst of ten behoeve van de klantenzorg (bijv. om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zgn. kladblokfunctie te kunnen aanbieden). Tegelijkertijd slaan wij ook uw IP-adres op en de datum van uw registratie, samen met het uur van de dag. Uiteraard zullen deze gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

In het kader van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking verkregen en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De gegevens die wij in dit proces verzamelen, zullen uitsluitend gebruikt worden voor het verstrekken van de klantenrekening.

Indien u met deze verwerking instemt, is Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien het openen van de klantenrekening ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook Art. 6 par. 1 lit. b) DSGVO.

Overeenkomstig Art. 7 (3) DSGVO kunt u de toestemming die u ons gegeven heeft om de klantenrekening te openen en te onderhouden, te allen tijde intrekken met uitwerking voor de toekomst. Daartoe hoeft u ons alleen maar op de hoogte te brengen van uw herroeping.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden gewist zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. Wij moeten ons echter houden aan de bewaartermijnen die door de belasting- en handelswetgeving worden opgelegd.

Contact aanvragen / contactmogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw vraag te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en de beantwoording van uw vraag - zonder de verstrekking ervan kunnen wij uw vraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw vraag definitief beantwoord is en er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking.

YouTube

Wij zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten voor te stellen en om met klanten/geïnteresseerden te communiceren. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

In dit verband willen wij erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat de gebruikersgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, met name in de Verenigde Staten. Dit kan leiden tot grotere risico's voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om later toegang te krijgen tot de gebruikersgegevens. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij YouTube.

U kunt het privacybeleid van YouTube vinden op

https://policies.google.com/privacy

Facebook

Wij exploiteren een bedrijfsaanwezigheid op het Facebook-platform om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met belangstellenden of klanten te communiceren.

Op dit sociale mediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook is te bereiken via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is beschikbaar onder de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg daarvan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO ten aanzien van de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant daarvan in kennis te stellen overeenkomstig Art. 7 (3) DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid op het Facebook-platform wordt opgeroepen, worden de gegevens van de gebruiker (bv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld reclame maken voor gebruikers binnen en buiten Facebook, naar gelang van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek op zijn of haar Facebook-account is ingelogd, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook aan de desbetreffende gebruikersaccount koppelen.

Als de gebruiker contact met ons opneemt via Facebook, zullen de persoonsgegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft ingevoerd, gebruikt worden om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist als de vraag van de gebruiker afdoende beantwoord is en er geen wettelijke bewaarplichten, zoals voor latere contractverwerking, zijn die het tegendeel bewijzen.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook op elk moment gewist worden. De instellingen hiervoor hangen af van de respectieve browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar wel via de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig gebruikt kunnen worden.

Voor meer details over de verwerkingsactiviteiten, hoe u ze kunt stopzetten en hoe u de door Facebook verwerkte gegevens kunt wissen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Sociale media link via grafiek of tekstlink

Wij promoten ook aanwezigheden op de hieronder vermelde sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafiek van het desbetreffende netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk, wanneer een website met een advertentie voor sociale media wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de overeenkomstige afbeelding te klikken wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker doorgestuurd is, wordt er informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Het valt niet uit te sluiten dat de op deze manier verzamelde gegevens in de VS verwerkt zullen worden.

Dat zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Als de gebruiker gedurende die tijd op zijn of haar gebruikersrekening van het respectieve netwerk is ingelogd, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie van het specifieke bezoek van de gebruiker aan de persoonlijke rekening van de gebruiker toewijzen. Als de gebruiker interactie heeft via een "Delen"-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie in de persoonlijke gebruikersrekening van de gebruiker worden opgeslagen en eventueel worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn/haar gebruikersaccount wordt toegekend, moet hij/zij uitloggen voordat hij/zij op de afbeelding klikt. Bovendien is het mogelijk de respectieve gebruikersrekening dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn in onze site geïntegreerd door middel van een link:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of bezoekfrequentie van onze website, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER afkappen.

De op die manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van het internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband brengt. Bovendien houdt Google onder

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Op de website vindt u ook meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactivatie-add-on, samen met nadere informatie daarover. Deze add-on kan geïnstalleerd worden op de meest gebruikelijke internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Natuurlijk kunt u in dit privacybeleid ook vinden of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna "YouTube" genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Wij gebruiken YouTube in verband met de functie "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" om u video's te kunnen laten zien. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie "verbeterde gegevensbeschermingsmodus" dat de hieronder in meer detail beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden doorgestuurd wanneer u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "verbeterde gegevensbescherming" wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina's oproept waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. Daarbij registreert en verwerkt YouTube ten minste uw IP-adres, de datum en tijd en de website die u bezocht. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het "DoubleClick" advertentienetwerk van Google.

Als u tegelijkertijd op YouTube bent ingelogd, zal YouTube de verbindingsinformatie aan uw YouTube-account toewijzen. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt, of de juiste instellingen in uw YouTube gebruikersaccount maken.

Ten behoeve van de functionaliteit en om het gebruikersgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te verhinderen door een instelling in uw internetbrowser te maken. Meer informatie hierover vindt u hierboven onder "Cookies".

Google verstrekt nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, alsmede over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband in het privacybeleid dat beschikbaar is op

https://policies.google.com/privacy

informatie over gegevensbescherming beschikbaar op de website.

Google AdWords met conversietracking

Op onze website gebruiken wij de reclamecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversietracking. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Wij gebruiken conversietracking voor het gericht adverteren van ons aanbod. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van onze website.

Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, slaat de conversietracking die wij gebruiken een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze op Google geplaatste advertenties geklikt hebt en dat u daarna naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om voor ons statistieken op te stellen over het bezoek aan onze website. Bovendien ontvangen wij informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina's van onze website die vervolgens werden opgeroepen. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u echter op die manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook verhinderen of beperken via de overeenkomstige instellingen van uw internetbrowser. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die daarvoor nodig zijn, hangen echter af van uw specifieke gebruikte Internet-browser. Als u vragen heeft, gebruik dan de help-functie of documentatie van uw Internet-browser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning ervan.

Bovendien biedt Google ook

https://services.google.com/sitestats/de.html

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

voor nadere informatie over dit onderwerp en in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google Remarketing of "Similar Audiences" component van Google

Wij gebruiken de functie remarketing of "soortgelijke doelgroepen" op onze website. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Wij gebruiken deze functie om op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclame aan te bieden op websites van derden die ook deelnemen aan het advertentienetwerk van Google.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van onze website.

Om deze reclamedienst mogelijk te maken, slaat Google tijdens uw bezoek aan onze website via uw internetbrowser een cookie op met een reeks cijfers op uw eindapparaat. Deze cookie registreert zowel uw bezoek als het gebruik van onze website in geanonimiseerde vorm. Daarbij worden echter geen persoonlijke gegevens doorgegeven. Als u vervolgens de website van een derde bezoekt die ook het advertentienetwerk van Google gebruikt, kunnen er advertenties verschijnen die betrekking hebben op onze website of onze aanbiedingen daar.

Om deze functie permanent uit te schakelen, biedt Google de volgende opties voor de meest gebruikte Internet-browsers via

https://www.google.com/settings/ads/plugin

een browser plug-in.

Evenzo kan het gebruik van cookies van bepaalde aanbieders, bijv. via de

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

of

http://www.networkadvertising.org/choices/

worden gedeactiveerd via opt-out.

Door middel van de zgn. Cross-device marketing Google kan ook uw gebruiksgedrag op meerdere apparaten volgen, zodat u op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclame te zien krijgt, zelfs als u van apparaat verandert. Daarvoor moet u echter wel toestemming hebben gegeven voor het koppelen van uw browsegeschiedenis aan uw bestaande Google-account.

Google geeft meer informatie over Google Remarketing op

https://www.google.com/privacy/ads/

an.

Twitter Universele Website Markering

Verder gebruiken wij op de website de zogenaamde conversietracking met Twitter Pixel, een instrument van Twitter Inc. Zo kunnen wij het gebruik van onze website statistisch bijhouden om hem te optimaliseren. Bij het volgen van conversies wordt door Twitter een cookie op uw eindapparaat geplaatst wanneer u onze website bezoekt door op een advertentie van Twitter te klikken. Conversion tracking wordt gebruikt om statistieken op te stellen en niet om u persoonlijk te identificeren. Wij willen veeleer alleen weten welke Twitter-advertenties of interacties gebruikers naar onze website brengen. Meer informatie hierover vindt u onder business.twitter.com/nl/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html.

Wij gebruiken de Twitter pixel alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig Art. 6 (1) a) DS-GVO. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u in uw persoonlijke Twitter-account instellingen maken om reclame te ontvangen: twitter.com/instellingen/personalisatie.

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyse-instrument van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren (met alleen een geanonimiseerd IP-adres). Hiermee wordt een logboek van muisbewegingen en muisklikken gemaakt, met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig na te spelen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De informatie is niet persoonlijk en zal niet worden doorgegeven. Als u niet opgenomen wenst te worden, kunt u dit op alle websites die Mouseflow gebruiken deactiveren via de volgende link: www.mouseflow.de/opt-out/.

Matelso

Onze website maakt gebruik van een dienst van Matelso GmbH, Stuttgart. Wanneer u een nummer belt dat voor ons door Matelso geschakeld is, wordt informatie over het gesprek doorgegeven aan een webanalysedienst die wij gebruiken (bijv. Google Analytics). Matelso leest ook cookies die door onze analytische dienst zijn ingesteld, of andere parameters van de website die u bezoekt, bijvoorbeeld referrer, documentpad, externe gebruikersagent. De bijbehorende informatie wordt door Matelso verwerkt volgens onze instructies en opgeslagen op servers in de EU. Meer informatie vindt u op: https://www.matelso.de/privacy.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

SendinBlue - Infomailings

De verzending van de Infomailings wordt uitgevoerd door de verzenddienstverlener SendinBlue SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Parijs, Frankrijk. U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de leverancier van de verzendingsdienst hier bekijken: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
SendinBlue wordt gebruikt op grond van onze rechtmatige belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO en een orderverwerkingsovereenkomst overeenkomstig Art. 28 para. 3 p. 1 DSGVO.

SendinBlue is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van SendinBlue. De hosting servers waarop SendinBlue de gegevensbestanden verwerkt en opslaat, bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie (Frankrijk). SendinBlue verbindt zich ertoe geen gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie uit te voeren.

Als u niet door SendinBlue geanalyseerd wilt worden, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link ter beschikking.

SendinBlue kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Succesmeting/gegevensanalyse

Met behulp van SendinBlue kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren en ze optimaliseren naar uw wensen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht geopend werd en op welke links er eventueel geklikt werd. Op die manier kunnen wij onder meer vaststellen op welke links bijzonder vaak geklikt werd.

Daartoe bevatten onze infomailings een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van onze server wordt opgehaald wanneer de infomailing wordt geopend of, indien wij een beroep doen op een verzenddienstverlener, van diens server. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en uw leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Om technische redenen kan deze informatie inderdaad worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van SendinBlue om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen, om ons bestelproces in de online winkel te optimaliseren en om onze inhoud aan te passen of andere inhoud te sturen naar gelang van de interesses van onze gebruikers.

SendinBlue laat ons ook toe de mailingontvangers onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. Op die manier kunnen de nieuwsbrieven beter aan de respectieve doelgroepen worden aangepast.

Gedetailleerde informatie over de functies van SendinBlue vindt u via de volgende link: https://de.sendinblue.com/about/
Helaas is een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting niet mogelijk, in welk geval het hele mailingabonnement moet worden opgezegd.

 

 

Klarna "UITchecken

Voor de betalingsverwerking van bestellingen via onze online winkel gebruiken wij de betalingsdienst van Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, hierna te noemen "Klarna".

Daartoe hebben wij de zogenaamde check-out van Klarna geïntegreerd in de uiteindelijke bestelpagina van onze online winkel.

De rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract volgens Art. 6 par. 1 lit. b.) DSGVO. Bovendien hebben wij een rechtmatig belang bij het aanbieden van effectieve en veilige betalingsmogelijkheden, zodat uit Art. 6 lid 1 lit. f.) DSGVO een verdere rechtsgrondslag volgt.

Door Klarna te integreren, laadt uw internetbrowser de afrekenpagina vanaf een Klarna server. Het besturingssysteem dat u gebruikt, het type en de versie van uw internetbrowser, de website van waaruit de check-out werd aangevraagd, de datum en het tijdstip van het verzoek en het IP-adres worden aan Klarna doorgegeven - zelfs zonder dat u op de check-outpagina ingrijpt.

Zodra u de bestelling in onze online winkel afrondt, worden de gegevens die u in de invoervelden op de afrekenpagina invoert, door Klarna op eigen verantwoordelijkheid verwerkt om de betaling te verwerken.

In het geval van de aangeboden betaalmethoden "PayPal" en "Vooruitbetaling" beperkt de verwerking zich tot het doorsturen van de betalingsgegevens aan ons of PayPal zonder uw verdere toestemming.

In het geval van de aangeboden betaalmethodes "kopen op rekening", "huurkoop", "kredietkaart", "domiciliëring" of "onmiddellijke overschrijving", zullen de volgende persoonsgegevens in het bijzonder door Klarna verwerkt worden met het oog op de verwerking van de betaling, alsook voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles:

- Contactinformatie, zoals namen, adressen, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, IP-adres, enz.

- Informatie over de verwerking van de bestelling, zoals producttype, productnummer, prijs, enz.

- Betalingsinformatie, zoals debet- en kredietkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum en CCV-code), factuurgegevens, rekeningnummer, enz.

In het geval dat u de betalingsmethode "aankoop op rekening" of "aankoop op afbetaling" kiest, verzamelt en gebruikt Klarna persoonsgegevens en informatie over uw vroegere betalingsgedrag om te beslissen of u de gewenste betalingsmethode krijgt. Bovendien worden waarschijnlijkheidswaarden voor uw toekomstig betalingsgedrag gebruikt (zogenaamde scoring). De puntentelling wordt berekend aan de hand van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

Klarna biedt onder

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf

nadere informatie over de hierboven beschreven verwerking, alsmede over de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

nl_NLNederlands
Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen "
0