0,00 0 Artikel

AGB

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de contracten die u met ons als leverancier sluit. (Raumluft24 Klimatechnik GmbH) via de website https://raumluft24.de. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van uw eigen voorwaarden die u eventueel gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen .

(2) Reeds door het betreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod om via het systeem van het online winkelmandje een contract te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving vermeld staan. 

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online boodschappensysteem:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren  werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen.
Nach Anklicken der Schaltfläche "Kasse" oder "Weiter zur Bestellung"
  (oder ähnliche Bezeichnung) und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) nutzen, werden Sie entweder auf die Bestellübersichtsseite in unserem Online-Shop geführt oder auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet.
Als u wordt doorverwezen naar het desbetreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maak dan de overeenkomstige keuze of voer uw gegevens daar in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling of nadat u bent teruggeleid naar onze online winkel.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, ze te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche ("zahlungspflichtig bestellen", "kaufen" / "jetzt kaufen", "kostenpflichtig bestellen", "bezahlen" / "jetzt bezahlen" oder ähnliche Bezeichnung) erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.
 

(4) Uw verzoeken om een offerte op te stellen zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in het desbetreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de toezending van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract, gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt meegedeeld correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat ze niet door SPAM-filters verhinderd worden.

§ 3 Bijzondere overeenkomsten over aangeboden betalingswijzen

(1) Zahlung per SOFORT / Sofortüberweisung
Bei Auswahl der Zahlungsart Sofort / Sofortüberweisung erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Deutschland; „SOFORT“). Die Sofort GmbH ist ein Unternehmen der Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden). Voraussetzung für die Nutzung der Zahlungsart per SOFORT ist, dass Sie über ein hierfür freigeschaltetes Online-Banking-Konto verfügen. Beim Zahlungsvorgang im Rahmen der Bestellung müssen Sie sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung gegenüber SOFORT bestätigen. Die Belastung Ihres Bankkontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung. Nähere Informationen zu SOFORT finden Sie unter https://www.klarna.com/sofort/.
 

(2) Zahlung über Klarna
In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden; „Klarna“) bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

  • Lastschrift („Pay Now“)

Het gebruik van de betalingswijzen factuur en/of aankoop op afbetaling en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van de adres- en kredietcontrole in het kader van de initiatie van de aankoop en de afwikkeling van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen de betalingswijzen kunnen aanbieden die op grond van de resultaten van de kredietcontrole toegestaan zijn.

Nähere Informationen zu Klarna sowie die Klarna Nutzungsbedingungen für Deutschland finden Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user en https://www.klarna.com/de/.

Nähere Informationen zu Klarna sowie die Klarna Nutzungsbedingungen für Österreich finden Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user en https://www.klarna.com/at/.
 

§ 4 Recht van retentie, Eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig betaald is.

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen die uit de lopende zakenrelatie voortvloeien, volledig vereffend zijn. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de gereserveerde goederen is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. In dat geval draagt u nu reeds alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop toekomt aan ons over, wij aanvaarden de overdracht. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Voor zover u echter uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Indien de voorbehouden goederen gecombineerd en vermengd worden, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het ogenblik van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven effecten is aan ons.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij aflevering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te brengen. Doet u dat niet, dan heeft dat geen gevolgen voor uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen geacht overeengekomen te zijn, indien u vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons daarvan op de hoogte werd gebracht en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contracterende partijen werd overeengekomen.

(4) Als u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a)  Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht overeengekomen te zijn als de kwaliteit van de goederen, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b)  In geval van gebreken zullen wij naar eigen goeddunken garantie verlenen door het gebrek te verhelpen of door nalevering. Als het verhelpen van het gebrek mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede vergeefse poging, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of uit andere omstandigheden anders blijkt. In geval van rectificatie hoeven wij de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van de prestatie niet te dragen, op voorwaarde dat het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

c)  De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

- voor aan ons te wijten, opzettelijk veroorzaakte schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;
- in het geval van zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke regresrechten die u tegen ons heeft in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ingetrokken (beginsel van de voorkeursbehandeling).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties, alsmede de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt, of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechter van een andere statutaire bevoegde plaats blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.II. klanteninformatie

1. identiteit van de verkoper

Raumluft24 Klimatechnik GmbH
Nenndorfer Str. 58
30890 Barsinghausen
Duitsland
Telefoon: +49 5105 8 47 46
E-mail: [email protected]

Klachtenbureau van de maatschappij: 
Voor klachten kunt u zich wenden tot [email protected]

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.

2. informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor de sluiting van het contract, de sluiting van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd volgens de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits .

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons bewaard. Alvorens de bestelling te verzenden via het online-winkelwagensysteem  de contractgegevens kunnen worden afgedrukt of elektronisch opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegestuurd.

3.3 Bij prijsaanvragen buiten het online-winkelmandjessysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de Kwaliteitscriteria van het Koperszegel van Händlerbund Management AG, die u kunt bekijken op: https://www.haendlerbund.de/nl-downloads/koper-zegel/kaeufersiegel-certificeringscriteria.pdf.

5. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

6. prijzen en betalingsmodaliteiten

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Zij kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra door u te dragen, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3 Als de levering naar landen buiten de Europese Unie gaat, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn. 

6.4. Kosten voor de overdracht van fondsen (Overmakings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering in een lidstaat van de EU plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie werd geïnitieerd.

6.5 De betalingswijzen die u ter beschikking staan worden getoond onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in het respectieve aanbod.

6.6 Behoudens andersluidende bepalingen in de afzonderlijke betalingsmodaliteiten, zijn de betalingsvorderingen die uit het gesloten contract voortvloeien, onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig aangeduide knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

7.2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

Als u ondernemer bent, zijn levering en verzending voor uw risico.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in informaticarecht, en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.haendlerbund.de/nl/diensten/rechtszekerheid/agb-dienst.

laatste bijwerking: 29.11.2022

nl_NLNederlands
Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen "
0