0,00 0 Artykuł

AGB

Ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów

I. Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki obowiązują dla umów, które zawierają Państwo z nami jako dostawcą. (Raumluft24 Klimatechnik GmbH) za pośrednictwem strony internetowej https://raumluft24.de. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwiamy się dołączaniu do Państwa własnych warunków, które mogą Państwo stosować.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Już poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez system koszyka online na warunkach podanych w opisie artykułu. 

(3) Umowa zostaje zawarta poprzez system koszyka online w następujący sposób:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren  werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen.
Nach Anklicken der Schaltfläche "Kasse" oder "Weiter zur Bestellung"
  (oder ähnliche Bezeichnung) und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) nutzen, werden Sie entweder auf die Bestellübersichtsseite in unserem Online-Shop geführt oder auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet.
Jeżeli zostaną Państwo przekierowani do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, proszę dokonać odpowiedniego wyboru lub wprowadzić tam swoje dane. Ostatecznie dane dotyczące zamówienia zostaną wyświetlone w formie przeglądu zamówienia na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu Państwa z powrotem do naszego sklepu internetowego.

Przed złożeniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia danych w przeglądzie zamówienia, zmiany ich (również poprzez funkcję "wstecz" przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.

Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche ("zahlungspflichtig bestellen", "kaufen" / "jetzt kaufen", "kostenpflichtig bestellen", "bezahlen" / "jetzt bezahlen" oder ähnliche Bezeichnung) erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.
 

(4) Państwa prośby o przygotowanie oferty są dla Państwa niewiążące. Wiążącą ofertę przedstawimy Państwu w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni (chyba że w danej ofercie podany jest inny termin).

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego muszą się Państwo upewnić, że adres e-mail, który nam Państwo podali, jest prawidłowy, że odbiór e-maili jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 3 Szczególne uzgodnienia dotyczące oferowanych metod płatności

(1) Zahlung per SOFORT / Sofortüberweisung
Bei Auswahl der Zahlungsart Sofort / Sofortüberweisung erfolgt die Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Deutschland; „SOFORT“). Die Sofort GmbH ist ein Unternehmen der Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden). Voraussetzung für die Nutzung der Zahlungsart per SOFORT ist, dass Sie über ein hierfür freigeschaltetes Online-Banking-Konto verfügen. Beim Zahlungsvorgang im Rahmen der Bestellung müssen Sie sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung gegenüber SOFORT bestätigen. Die Belastung Ihres Bankkontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung. Nähere Informationen zu SOFORT finden Sie unter https://www.klarna.com/sofort/.
 

(2) Zahlung über Klarna
In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden; „Klarna“) bieten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

  • Lastschrift („Pay Now“)

Korzystanie z metod płatności faktura i/lub zakup na raty i/lub polecenie zapłaty wymaga pozytywnej weryfikacji kredytowej. W związku z tym przekazujemy Państwa dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjacji zakupu i realizacji umowy kupna-sprzedaży. Proszę zrozumieć, że możemy zaoferować Państwu tylko te sposoby płatności, które są dopuszczalne na podstawie wyników kontroli kredytowej.

Nähere Informationen zu Klarna sowie die Klarna Nutzungsbedingungen für Deutschland finden Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user oraz https://www.klarna.com/de/.

Nähere Informationen zu Klarna sowie die Klarna Nutzungsbedingungen für Österreich finden Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user oraz https://www.klarna.com/at/.
 

§ 4 Prawo zatrzymania, Zachowanie tytułu

(1) Z prawa zatrzymania mogą Państwo skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

(3) Jeżeli jest Pan przedsiębiorcą, to dodatkowo obowiązują następujące zasady:

a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych. Przed przeniesieniem własności towaru zastrzeżonego nie jest dozwolone zastawienie lub przeniesienie własności w drodze zabezpieczenia.

b) Mogą Państwo odsprzedać towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W tym przypadku już teraz cedują Państwo na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rachunku, które przysługują Państwu z tytułu odsprzedaży, my przyjmujemy tę cesję. Ponadto jest Pan upoważniony do ściągania należności. Jeżeli jednak nie wywiążą się Państwo należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia należności.

c) Jeżeli towar zastrzeżony zostanie połączony i wymieszany, nabędziemy współwłasność nowej pozycji w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do innych przetwarzanych pozycji w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się do zwolnienia na Państwa żądanie przysługujących nam papierów wartościowych, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych papierów wartościowych przewyższa zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 10%. Wybór papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu, należy do nas.

§ 5 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument są Państwo proszeni o sprawdzenie towaru natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i szkód transportowych oraz o jak najszybsze poinformowanie nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli Państwo tego nie zrobią, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi.

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymagań, odstępstwo uznaje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy zostali Państwo o tym przez nas poinformowani przed złożeniem oświadczenia umownego, a odstępstwo zostało wyraźnie i odrębnie uzgodnione między stronami umowy.

(4) Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami, w odstępstwie od powyższych przepisów gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:

a)  Za uzgodnioną jakość towaru uważa się wyłącznie nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta, ale nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.

b)  W przypadku wad udzielamy gwarancji według naszego uznania poprzez usunięcie wady lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wad nie powiedzie się, mogą Państwo według własnego uznania zażądać obniżki ceny lub odstąpić od umowy. Usunięcie wad uważa się za nieudane po drugiej nieudanej próbie, chyba że charakter towaru lub wady albo inne okoliczności wskazują inaczej. W przypadku rektyfikacji nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów transportu towaru do innego miejsca niż miejsce wykonania świadczenia, o ile transport ten nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

c)  Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru. Skrócenie terminu nie ma zastosowania:

- za zawinione przez nas szkody powstałe w wyniku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz za inne szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości przedmiotu;
- w przypadku przedmiotów, które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość;
- w przypadku ustawowych praw regresu, które przysługują Państwu wobec nas w związku z prawami wynikającymi z wad.

§ 6 Wybór prawa, miejsca wykonania, miejsca jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, nie zostanie w związku z tym cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Miejscem wykonania wszystkich świadczeń wynikających z istniejących z nami stosunków handlowych, jak również miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, o ile nie są Państwo konsumentem, lecz kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie mają Państwo ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub gdy Państwa miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu jest nieznane w momencie wniesienia powództwa. Nie narusza to prawa do wniesienia powództwa do sądu również w innym ustawowym miejscu właściwości.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.II. informacje o klientach

1. tożsamość sprzedawcy

Raumluft24 Klimatechnik GmbH
Nenndorfer Str. 58
30890 Barsinghausen
Niemcy
Telefon: +49 5105 8 47 46
E-mail: [email protected]

Biuro skarg i zażaleń firmy: 
W sprawie skarg prosimy o kontakt z [email protected].

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen.

2. informacje o zawarciu umowy

Techniczne czynności związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język niemiecki .

3.2 Kompletny tekst umowy nie będzie przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia poprzez system koszyka online  dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online otrzymają Państwo wszystkie dane dotyczące umowy jako część wiążącej oferty w formie tekstowej, np. e-mailem, który mogą Państwo wydrukować lub zapisać elektronicznie.

4. kodeksy postępowania

4.1 Poddaliśmy się kryteriom jakości Pieczęci Kupującego Händlerbund Management AG, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.haendlerbund.de/pl/downloads/buyer-seal/kaeufersiegel-kryteria certyfikacji.pdf.

5. istotne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w danej ofercie.

6. ceny i sposoby płatności

6.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

6.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one pokazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, chyba że została obiecana bezpłatna dostawa.

6.3 Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą powstać dalsze koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, jak np. cła, podatki lub opłaty za transfer pieniędzy (opłaty za transfer lub kursy walutowe instytucji kredytowych), które ponoszą Państwo. 

6.4. Koszty poniesione w związku z przekazaniem środków (Opłaty za przelew lub kursy walutowe instytucji kredytowych) są ponoszone przez Państwa w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.5 Dostępne dla Państwa metody płatności są widoczne pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 O ile w poszczególnych formach płatności nie ustalono inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

7. warunki dostawy

7.1 Warunki dostawy, termin dostawy i ewentualne istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

Jeśli są Państwo przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na Państwa ryzyko.

8. ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady uregulowana jest w postanowieniu "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I).

Niniejsze warunki handlowe i informacje dla klientów zostały przygotowane przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod względem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://www.haendlerbund.de/pl/serwisy/bezpieczeństwo prawne/agb serwis.

ostatnia aktualizacja: 29.11.2022

pl_PLPolski
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy "
0